Regulamin zakupów online

REGULAMIN zakupów online

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Sklepu jest NAVIBOX – matsell.pl s.c., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Juliusza Bandrowskiego-Kadena 7, NIP: 629-100-97-23, REGON: 271982852 zwana dalej Sklepem. Adresem e-mail: kontakt@matsell.pl
Numer rachunku bankowego Sklepu: PKO BP : 52 1020 2498 0000 8302 0701 8940
1.2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

2.FAKTURA

2.1. Do każdej umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Klienta towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.
2.2. Faktura dostarczana jest wraz z zamówieniem. W niektórych przypadkach jest ona wysyłana w formie elektronicznej w pliku PDF na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. 10.249.1661), faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

3. KOSZTY DOSTAW

3.1 . Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów zakupionych produktów, ich ilości, wagi oraz adresu dostawy.
3.2. Ewentualne koszty wysyłki doliczane są do ceny sprzedaży i łącznie stanowią kwotę do zapłaty lub pobrania.
3.3. Do kosztów logistycznych doliczane są opłaty za palety transportowe. Istnieje możliwość ich zwrotu, w takim przypadku opłatę ponosi kupujący. Koszt palet jest zmienny i uzależniony od cen rynkowych.

4. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJIA

4.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.2. Podany czas realizacji zamówienia jest to planowany czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót i niedziel oraz świąt). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Chyba, że nastąpią inne ustalenia. Czas wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności.
4.3. Czas wykonania zamówienia związany jest z możliwościami produkcyjnymi producentów oraz dostępnością danego artykułu. Z reguły wynosi on do 14 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy większej ilości towaru, na którego wykonanie potrzeba więcej czasu) może się przedłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Maksymalny czas realizacji zamówienia – 60 dni (chyba, że z Klientem ustalono inaczej).
4.4 Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.
4.5. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości wykonania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty złożenia zmówienia. Jeżeli przewidywany termin wykonania zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do wykonania danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy.
4.6. Niewielkie różnice pomiędzy towarem w Sklepie a tym który otrzymał klient nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie. Produkty w Salonach są wzornikami dostarczonymi przez producenta. Mogą nieco odbiegać kolorystycznie od otrzymanego towaru (m.in. poprzez inne daty produkcji).
4.7. Wszelkie towary są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi oraz objęte są gwarancją producentów.
4.8. Klient ma prawo wglądu w zawartość przesyłki oraz sprawdzenia jej kompletności w obecności osoby odpowiedzialnej za transport (kierowca, kurier).
4.9. Zwrot nadwyżki zakupionego towaru, w pełnych paczkach, jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą. Warunkiem zwrotu jest, aby partia produkcyjna towaru pokrywała się z aktualnym stanem magazynowym. Zwrot towaru może wiązać się z kosztami logistyczno/magazynowymi, które pokrywa klient.
4.10. WPIS CZASOWY – W związku z ciągłymi podwyżkami cen przez producentów informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Państwa zamówienia z obowiązującą, aktualną ceną. W przypadku rozbieżności, zamówienia takie mogą zostać anulowane lub skorygowane i podane do zatwierdzenia.

5. DOSTAWA TOWARU

5.1 Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. Zamawiając towar w Sklepie Klient otrzymuje przesyłkę na adres wskazany podczas jego składania.
5.2Czas wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności takich jak: siła wyższa, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się trzęsienie ziemi, działanie wiatru, pary, wody, elektryczności, ognia, zagrożenia atakiem o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym, zamknięcie zakładu przez pracodawcę (lock-out) lub producenta lub dostawcę, rozruchy, strajki, zamieszki, demonstracje, przerwy w dostawie towarów i usług oraz zdarzenia pozostające poza ekonomicznym wpływem Sklepu.
5.3. O dacie wysyłki Klient informowany jest telefonicznie / wiadomością SMS / za pomocą poczty elektronicznej.
5.4. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach prac Sklepu lub firm spedycyjnych.
5.5. Jeśli dostawa odbywa się za pomocą firmy spedycyjnej:
      5.5.1.Czas dostawy to 24/48 godzin od odebrania przesyłki z magazynów Sklepu. Jest to planowany / orientacyjny termin dostawy, który może ulec zmianie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z pracy firm spedycyjnych.
      5.5.2. Kierowca dostarcza towar pod wskazany adres – bez obowiązku wjazdu na posesję.
      5.5.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy wynikający z błędnego podania adresu przez Klienta lub nieodebrania przesyłki.
      5.5.4. W przypadku nieodebrania przesyłki za pierwszym razem przesyłka zostanie wysłana ponownie na wskazany uprzednio przez Klienta adres. Ponowny ewentualny koszt wysyłki pokrywa Klient.
      5.5.5. Dostawa Towaru nie obejmuje jego wniesienia do obiektu. Wniesienie możliwe jest tylko w przypadku transportu naszym samochodem (w promieniu ok.60 km od Dąbrowy Górniczej lub Tychów) – ustalenia indywidualne.
5.6. Dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o wadze znacznie powyżej 9 ton co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca (wąska ulica, wąski wjazd, droga nieutwardzona itp.). Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o ewentualnych przeszkodach w uwagach do zamówienia (bądź wiadomością mailową). Na tym etapie Sklep jest w stanie poinformować firmę spedycyjną lub kierowcę o ewentualnych przeszkodach, a ta może zrealizować dostawę np. mniejszym samochodem (może to wiązać się z dodatkowymi kosztami). Jeśli natomiast uwaga taka nie zostanie dopisana a firma spedycyjna podczas dostawy uzna, że nie ma możliwości wykonania zlecenia, Klient może ponieść dodatkowe koszty za przepakowanie oraz ponowną dostawę towaru. Dodatków wiąże się to z wydłużonym czasem dostawy.
5.7. Palety jednorazowe oraz palety, za które pobrana jest kaucja, nie należy zwracać kierowcy przy dostawie. Zwrot palet kaucyjnych odbywa się po dostawie i uzgodnieniach ze Sklepem. Miejsce zwrotu określa Sklep.
5.8. Koszt zwrotu palet jest po stronie Klienta.
5.9. W PRZYPADKU PRZESYŁEK PONADGABARYTOWYCH ( powyżej rozmiaru 120×80) – Na miejscu dostawy powinien być zapewniony wózek widłowy umożliwiający boczny rozładunek skrzyni. W przypadku braku wózka możliwy jest rozładunek ręczny, który Klient zapewnia we własnym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia płytek powstałe podczas tego typu rozładunku, SKLEP nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli stłuczka zostanie zidentyfikowana jeszcze na samochodzie przewoźnika, Klient powinien udokumentować uszkodzenia zdjęciem i adnotacją na dokumencie dostawy potwierdzoną przez Kierowcę i Klienta, co będzie warunkiem koniecznym do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

6.ODBIÓR OSOBISTY TOWARY W SKLEPIE STACJONARNYM

6.1. Odbiór własny towaru: termin ok. 3-10 dni roboczych od chwili wpłaty za zamówienie.
6.2. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą poczty elektronicznej i/lub wiadomością SMS.
6.3 Towar musi być bezwzględnie sprawdzony pod względem ilościowym i jakościowym (odcienie, kalibry, uszkodzenia itp.). Towar należy sprawdzić bezpośrednio przy odbiorze w Sklepie. Odbiór towaru bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia / rozbieżności towaru.
6.4 Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu (chyba, że wcześniej z Klientem, zostało ustalone inaczej). W przypadku nieodebrania zamówienia, w wyznaczonym przez Sklep terminie, Klient zostanie obciążony obowiązkiem poniesienia opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (na jego końcu).  Oświadczenie musi zostać przesłane drogą mailową, przed odesłaniem produktu przez Klienta. Jest to warunek konieczny.
7.2. Jeśli zamówiony towar jest w trakcie dostawy, Klient zobowiązany jest do jego odbioru. Dopiero po odbiorze i przesłaniu dokumentów o odstąpieniu od umowy, Klient może zwrócić towar.
7.3. Sklep zwróci Klientowi, oprócz równowartości ceny towaru, koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Sklep nie zwraca Klientowi kosztów dostawy za towary ponadgabarytowe.
7.4. Odesłanie towaru jest po stronie i na koszt klienta.
7.5. Towar zwracany nie może być używany oraz powinien być oryginalnie zapakowany. Dodatkowo towar musi być odpowiednio zabezpieczony, pełnowartościowy, bez uszkodzeń. Klient ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy (np. uszkodzenia w trakcie dostawy do Sklepu), co może wiązać się z obciążeniem klienta kosztami.
7.6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar na adres podany przez Sklep lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba, że ze Sklepem zostało ustalone inaczej).
7.7. Sklep przekaże klientowi dokładny adres do zwrotu towaru (adres zwrotu jest inny niż adres siedziby sklepu – dot. to także zwrotów w przypadku zakupu z odbiorem własnym). Towar, który zostanie wysłany bez przesłania wcześniej formularza o odstąpieniu oraz bez ustalenia adresu zwrotu, zostanie odesłany do Nadawcy na jego koszt.
7.8. Sklep zwróci Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z tym, że zwrot płatności nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu towaru z powrotem lub dostarczeniu przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przed zwrotem płatności Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia stanu zwracanych rzeczy.
7.9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zapłaty gotówką zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta wskazany w treści oświadczenia o odstąpieniu lub wskazany w inny sposób.
7.10. Klient nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy jeżeli:
       7.10.1. Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
       7.10.2. cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
       7.10.3. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
       7.10.4. przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
       7.10.5. przedmiotem świadczenia jest towar mający krótki termin przydatności do użycia.
       7.10.6. przedmiotem świadczenia jest towar na zamówienie z fabryki. Towary tego typu posiadają informacje w karcie produktu w rubryce “Tylko na zamówienie”
7.11. W przypadku zamówień z Odroczonym Terminem Wysyłki (OTW), jeśli Klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy przed wysłaniem zamówienia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów magazynowania towaru. Koszt zależny jest od wartości zamówienia oraz czasu przechowywania go na magazynie Sprzedawcy.

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamację należy zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy reklamacja@matsell.pl bądź w formie pisemnej na adres: NAVIBOX – matsell.pl, ul. Bandrowskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
8.2. W treści maila należy opisać dokładnie jakie wady posiada zamówiony towar. Prosimy również o załączenie zdjęć towarów, na których wyraźnie widać wykryte wady, co pozwoli na przyśpieszenie procedury reklamacyjnej. W przypadku braku danych w zgłoszeniu Sklep poinformuje o konieczności ich uzupełnienia. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o brakujących dokumentach. W przypadku ich niedostarczenia reklamację uznaję się za odrzuconą.
8.3. Zgodnie z wytycznymi i według zaleceń Instytutu Techniki Budowlanej jak również producenta, obowiązkiem montażysty / klienta jest kontrola asortymentu pod kątem wad powierzchniowych, dat produkcji, wymiarów, różnic w kolorystyce, w przypadku płytek również kalibru czy krzywizn w celu wykluczenia ewentualnych wad. Po zamontowaniu reklamacje z wyżej wymienionych powodów nie będą uznawane.
8.4. Gwarancja producentów / rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu.
8.5. Reklamacjom nie podlegają wady produktów stanowiące opisane przyczyny ich przeceny w wyprzedaży. Pozostałe produkty podlegają reklamacjom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
8.6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia. W przypadku skierowania wezwania do uzupełnienia lub poprawienia reklamacji termin rozpatrzenia reklamacji zostaje przesunięty i zaczyna swój bieg od dnia uzupełnienia lub poprawienia reklamacji.

9. REKLAMACJE Z TYTUŁU USZKODZENIA / ROZBIEŻNOŚCI W DOSTAWIE

9.1. Niezwłocznie po odebraniu towaru, Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności osoby wydającej towar pod względem zgodności z zamówieniem, w zakresie: uszkodzeń, ilości, dat produkcyjnych, zgodności odcieni oraz ewentualnych krzywizn czy zgodności kalibracji płytek.
9.2. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń w dostawie czy rozbieżności towaru należy zgłosić:
       a) w przypadku dostawy transportem własnym Sklepu – natychmiast,
       b) w przypadku dostawy firmą spedycyjną – w terminie 24 godzin od chwili dostawy,
       c) w przypadku odbioru osobistego towaru – natychmiast.

           Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.
9.3. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia / rozbieżności towaru w dostawie.
9.4. W przypadku dostawy firmą spedycyjną – w celu złożenia reklamacji w zakresie uszkodzenia towaru bezwzględnie wymagane jest spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Jeżeli uszkodzenia towaru zostaną zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską w terminie 24 godzin od dostawy (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia towaru umożliwi wymianę towaru na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Jest on podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
9.5. Reklamację należy zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy reklamacja@matsell.pl bądź w formie pisemnej na adres: NAVIBOX – matsell.pl, ul. Bandrowskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza (lub bezpośrednio w sklepie).
9.6. Należy dołączyć do niej niezbędne dokumenty (protokół szkody, list przewozowy) oraz zdjęcia na których będą widoczne wszystkie uszkodzone towary. Należy opisać w nim rodzaj niezgodności towaru z zamówieniem lub rodzaj uszkodzeń towaru. W przypadku braku danych w zgłoszeniu Sklep poinformuje o konieczności ich uzupełnienia. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o brakujących dokumentach. W przypadku ich niedostarczenia reklamację uznaję się za odrzuconą.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie.
10.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
10.3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. REGULAMIN WIZUALIZACJI

11.1. Regulamin dot. wykonania usługi Wizualizacji, (pobierz)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Odstąpienia od umowy (pobierz) 

12. GWARANCJA dot. GONTÓW BITUMICZNYCH

12.1. Warunkiem utrzymania gwarancji przy montażu gontu bitumicznego jest montaż zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcją montażu producenta.
12.2. Instrukcje dostępne na stronie https://matsell.pl/do-pobrania/ 
12.3. W przypadku braku odpowiedniej instrukcji prosimy o kontakt matsell@matsell.pl .

Dane firmy oraz nr konta:
NAVIBOX – matsell.pl
ul. Bandrowskiego 7
41-300 Dąbrowa Górnicza

nr konta PKO BP INTELIGO:
50 1020 5558 1111 1501 9290 0121